thai.japanese.korean.sushi bar

 printable pdf menu 

open daily | 11.30am to close

sundays | 12.00pm - 9pm

thursdays closed