thai.japanese.korean.sushi bar

 printable pdf menu 

open daily | 11.30 am to close

sundays | 12 pm - 9 pm

thursdays | closed